Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Jumbo Frank Simonis te Maarheeze en de klant. Jumbo Frank Simonis ta Maarheeze is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17044376. 

 

Voordat de overeenkomst gesloten kan worden, dient de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Jumbo Frank Simonis te Maarheeze behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen.


Prijzen en aanbiedingen
Op de website publiceert Jumbo Frank Simonis te Maarheeze product- en prijsinformatie van producten die via de website bestelbaar zijn. De vermelde prijzen zijn in euro's, incl. BTW. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.De prijs in de kassa op het moment van afhalen is leidend.

 

Op de website kunnen producten met een aanbiedingsprijs worden getoond. De looptijd van eventuele aanbiedingen staat aangegeven bij de afbeelding op de homepagina en is normaliter van woensdag t.m. dinsdag, tenzij anders aangegeven. Deze aanbiedingsprijs is alleen geldig indien het product met aanbieidingsprijs wordt afgehaald en afgerekend binnen de eerder genoemde looptijd van de aanbieding en bovendien zolang de voorraad strekt.

 

Gebaksproducten worden op ambachtelijke wijze met de hand geproduceerd. Daardoor kunnen de producten op de afbeeldingen van deze website kleine afwijkingen in de vorm en de decoratieve afwerking vertonen ten opzichte van het werkelijke product.


Bestellen
De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Jumbo Frank Simonis te Naarheeze van de bestelling aan de klant. Dit gebeurt via een e-mail van Jumbo Frank Simonis te Maarheeze aan de klant op het door de klant opgegeven e-mailadres.

 

De klant kan een eenmaal bevestigde bestelling tot 2 werkdagen voor de afhaaldatum nog annuleren. Daarna is dit niet meer mogelijk. Annulering dient telefonisch plaats te vinden. Houd hiervoor a.u.b. uw bevestingsmail paraat.

 

De klant kan tijdens het bestellen zelf de gewenste afhaaldag selecteren. De vroegstmogelijke afhaaldag wordt automatisch door het systeem getoond. Indien de klant vóór 13.00 uur bestelt, dan kan de bestelling de volgende dag worden afgehaald.

 

Na het definitief maken van de bestelling, neemt Jumbo Frank Simonis te Maarheeze de bestelling in behandeling.


Wanneer Jumbo Frank Simonis te Maarheeze hier aanleiding toe ziet, kunnen medewerkers van Jumbo Frank Simonis te Maarheeze telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling, voordat deze zal worden uitgevoerd.


Jumbo Frank Simonis ta Maarheeze houdt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling niet volledig uit te leveren. De klant wordt hierover indien mogelijk van tevoren door Jumbo Frank Simonis geïnformeerd. De klant hoeft dan alleen de verschuldigde prijs van de wel uitgeleverde producten aan Jumbo Frank Simonis te Maarheeze voldoen.


Jumbo Frank Simonis te Maarheeze heeft het recht een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Fototaarten
Het is niet toegestaan foto’s aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde, of een religieuze inhoud hebben. Jumbo Frank Simonis te Maarheeze beoordeelt en beslist om een ingezonden foto toe te laten of te weigeren. Over een eventuele reden van afwijzing wordt niet gecorrespondeerd. De gekozen foto is voor risico van de klant. Jumbo Frank Simonis te Maarheeze is hiervoor niet aansprakelijk. Het kan voorkomen dat de afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit afwijkt van de ingezonden afbeelding.

Ophalen en betalen bestelling in de supermarkt van Jumbo Frank Simonis te Maarheeze
De klant kan zijn bestelling, op vertoon van de bevestingsmail, ophalen tijdens de openingstijden van Jumbo Frank Simonis te Maarheeze.

 

De klant betaalt bij het ophalen van zijn bestelling in het filiaal de in de bevestigingsmail vermelde prijs, behalve wanneer sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kan Jumbo Frank Simonis te Maarheeze ook na verzending van deze e-mail nog corrigeren.

 

De klant is, ook als hij zijn bestelling niet ophaalt, verplicht tot betaling van het in de bevestigingsmail vermelde bedrag.
 
Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de websites en webwinkels behoren Jumbo Frank Simonis te Maarheeze en de daartoe behorende webwinkels toe en/of bij diegene van wie Jumbo Frank Simonis te Maarheeze een licentie heeft verkregen. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van Jumbo Frank Simonis te Maarheeze de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken. 

Overig
Communicatie tussen Jumbo Frank Simonis te Maarheeze en de klant geschiedt per e-mail, behalve wanneer in deze voorwaarden is beschreven dat daarvan wordt afgeweken. De door Jumbo Frank Simonis te Maarheeze opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de klant.

De e-mail wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij de ontvanger het tegendeel kan bewijzen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

 

De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.

 

Jumbo Frank Simonis te Maarheeze streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zien. Producten kunnen echter afwijken van de op de website gepubliceerde afbeeldingen.

 

Jumbo Frank Simonis te Maarheeze is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Jumbo Frank Simonis te Maarheeze ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

 

Jumbo Frank Simonis te Maarheeze is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

 

Maarheeze, 1 oktober 2014